photos of me by Andrew White, Tobi Asmoucha & Jackie Luft